Archiwa tagu: propozycje

NAJPIERW ZMIEŃMY PRAWO – wstęp

Dobrego, sprawiedliwego państwa, pragniemy wszyscy. PAŃSTWA PRAWA, nie dostaniemy jednak w prezencie. Musimy o nie, jako społeczeństwo,   walczyć. By to osiągnąć, trzeba zjednoczyć różne siły społeczne. Wzywamy więc organizacje pozarządowe, media, samorządy, Rząd, Parlament, oraz całe SPOŁECZEŃSTWO, do poparcia naszej inicjatywy i działań na rzecz NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. To zadanie trudna ale wykonalne. Zbudujmy razem PAŃSTWO PRAWA, PAŃSTWO OBYWATELSKIE. 

By to osiągnąć, trzeba propozycje przedstawione we wstępie uzupełnić, rozszerzyć i dobrze uzasadnić. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, na listę poparcia naszej inicjatywy wpisało się między innymi 92 prawników, w tym z tytułami doktora, doktora habilitowanego i profesora. Powinniśmy wykorzystać ten potencjał wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy więc wszystkich do współpracy nad redakcją propozycji zmian prawa.

Celem tego modułu jest stworzenie możliwości tworzenia prawa w sposób demokratyczny i społeczny, z udziałem obywateli państwa, a nie tylko przez zawodowych prawników w zaciszu gabinetów. W ten sposób zwiększymy również wiedzę i świadomość społeczeństwa o kształtowaniu prawa. Dzisiejsze możliwości techniczne w pełni na to pozwalają.                                                                      Powiększ: Ctrl +++

 WNIOSKI – ZE WSTĘPU

1.  Zlikwidować przywileje sędziów i prokuratorów jak immunitet, nieusuwalność i nieprzenaszalność.

2. Powołać Niezależną Komisję Analiz Procesów (NKAP), do analizy i oceny  rażących przypadków wyroków naruszających prawo, podobnej do Angielskiej CCRC.

3. Wprowadzić konkursy i wybory na sędziów i prokuratorów funkcyjnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych – oraz do SN. 

WNIOSKI – PODANE W  UZASADNIENIU

 4. Wprowadzić zasadę odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczeń, postanowień, dla wszystkich uczestników procesu, łącznie z oskarżonymi, adwokatami, prokuratorami i sędziami.

5.  Zmienić  procedury składania i rozpatrywania skarg, by przywrócić im ich rzeczywisty cel, obronę poszkodowanego.

6.  Wprowadzić zewnętrzną kontrolę przez NIK wybranych obszarów działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości.

7. Wprowadzić zasadę, że wykroczenia i przestępstwa popełniane przez sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości,  w trakcie pełnienia ich obowiązków zawodowych, nie podlegają przedawnieniu.

Proponowane zmiany mają fundamentalne znaczenie dla naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli mamy go naprawić, musimy zmienić zasady jego funkcjonowania i doprowadzić do stopniowej właściwej selekcji i wymiany kadry, tak by na stanowiska sędziów i prokuratorów wprowadzać ludzi nie tylko o dużej wiedzy i doświadczeniu ale również i przede wszystkim ludzi UCZCIWYCH, oraz wprowadzić skuteczną kontrolę społeczną nad funkcjonowaniem trzeciej władzy.  Temu właśnie ma służyć wprowadzenie podanych tutaj zmian prawa.

Podane wyżej zmiany to tylko niewielka część reform jakie muszą być wprowadzone w naszym wymiarze sprawiedliwości by zaczął on
funkcjonować prawidłowo i służyć społeczeństwu. Jednak tutaj będziemy definiować zmiany prawa.  Treść zmian i ich uzasadnienie została podana w formie publicystycznej i wymaga opracowania od strony prawnej. Oczywiście nie będziemy tu zastępować odpowiednich urzędów legislacyjnych, jednak nasze wnioski powinny być opracowane w sposób profesjonalny  dokładnie określający proponowane zmiany i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Po opracowaniu wyżej wymienionych propozycji będą wprowadzane następne.

Wniosek 8 podano tytułem przykładu, gdyż i takie wnioski szczegółowe mogą być w przyszłości formułowane.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na to, by nasze wnioski i ich uzasadnienia formułować  w sposób prosty, zrozumiały dla przeciętnego obywatela. Prawo jest bowiem stanowione, przede wszystkim dla obywateli i to oni powinni je jednoznacznie rozumieć.

FORMY WSPÓŁPRACY

Proponujemy następujące formy współpracy przy opracowaniu końcowej wersji wniosków i ich uzasadnień:

– Autor proponuje dokonanie sprecyzowanych zmian i uzupełnień w przedstawionej wersji wniosku i jego uzasadnienia, lub jeśli te zmiany są dość duże proponują nową redakcję wniosku i uzasadnienia.

– W przypadku niewielkich korekt mogą być one podawane w komentarzach lub przesyłane na adres podany w zakładce Kontakt.

– W przypadku nowej redakcji wniosku i uzasadnienia, prosimy o jego przesłanie na adres podany w zakładce Kontakt. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, by było wiadomo kto odpowiada za ostateczny kształt  proponowanej zmiany. Tekst zostanie wprowadzony przez administratora w odpowiednim wpisie, zakładce „Zmień prawo”, pod tekstem podanym obecnie lub zamiast niego.

– Wszyscy którzy mają jakieś propozycje dotyczące redakcji zamieszczonego tekstu mogą je przekazać w formie komentarzy zamieszczonych pod tekstem.

– Autorzy projektu mogą odpowiadać na zgłoszone propozycje w ramach komentarzy lub przesyłać nowe wersje tekstów uwzględniające zmiany i uzupełnienia.

– W pewnych przypadkach mogą powstać „komitety redakcyjne” składające się z kilku osób. Wtedy  te zespoły powinny wybrać z pośród siebie lidera, który będzie koordynował pracę i odpowiadał za ostateczną redakcję wniosku.

– Jedna osoba może brać udział w kilku zespołach redakcyjnych.

Rolę wiodącą w opracowaniu i redakcji wniosku będą mieli prawnicy, jednak wnioski. uwagi i propozycje mogą wnosić wszyscy. W ten sposób nasze propozycje będą miały charakter działalności nie tylko profesjonalnej ale i obywatelskiej.

Oczywiście pewne wnioski są stosunkowo łatwe do opracowania i mogą być przedstawione w wersji niejako końcowej. Inne jak powołanie NKAP czy wprowadzenie konkursów i wyborów na stanowiska funkcyjne, będą wymagały obszerniejszych opracowań. W takich przypadkach, nasze wnioski nie muszą proponować dokumentów końcowych, gdyż były by zbyt obszerne i szczegółowe, jednak muszą określać zasadnicze elementy i wymogi wprowadzanych zmian, tak by ich późniejsze przygotowanie przez jednostki za to odpowiedzialne, nie mogło spowodować wypaczenia samej idei wniosku.

W takich przypadkach wniosek będzie się składał z trzech części: wniosku, uzasadnienia oraz części szczegółowej precyzującej pewne podstawowe elementy przyjętego rozwiązania danej propozycji.

W następnych wpisach są umieszczone kolejne wnioski i do nich należy przesyłać propozycje i wpisywać komentarze, tak by tekst czy komentarz dotyczył jednego konkretnego wniosku.

Zapraszamy wszystkich do udziału w przygotowaniu naszych wniosków.

Niniejszy wstęp jest nową wersją tekstu zamieszczonego 26 sierpnia 2012 roku.