Archiwum kategorii: Bez kategorii

Tabela testowa 1 – Ład ekonomiczny

Rok Pozost Wpłyn. Razem Wykon Pozost
1989      275 2 006   2 281          1 903           378
1990     378      2 389   2 767          2 323           444
      1991             444       2 740   3 184          2 694           490
      1992             490       4 191   5 171          4 258           913
      1993             913         4 568         5 481           4 272         1 209
      1994  1 209          4 868         6 077           4 520         1 557
      1995   1 557         4 894         6 451           4 842         1 609
      1996   1 609         4 973         6 545           5 012         1 534
      1997   1 534         5 018         6 552           5 053         1 499
      1998   1 499         6 446         7 495           6 025         1 894
      1999          1 874         6 614         8 508           6 737         1 771
      2000          1 771         7 415         9 186           7 362         1 824
      2001          1 824         8 392       10 216           7 909         2 245
      2002          2 245           8 697       10 942           8 663         2 279
      2003          2 279         9 521       11 800           9 680         2 120
      2004          2 122         9 729       11 851         10 107         1 744
      2005          1 744         9 582       11 326           9 830         1 463
      2006          1 496       10 114       11 610           9 917         1 691
      2007          1 691       10 682       12 373        10 683         1 690
      2008          1 960       11 210       12 900        11 157         1 743
      2009          1 743       11 897       13 640        12 083         1 557
      2010          1 557       12 935       14 492        12 791         1 701
      2011        1 701     13 584  15 285       13 386        1 899
      2012          1 899

 

 

 

SYSTEM OBIP – GMINA – WSTĘP – TESTY

OBYWATELSKI BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  OBIP – GMINA

1. CEL SYSTEMU 

Celem systemu jest dostarczenie mieszkańcom, radom i władzom gmin danych statystycznych w zakresie finansów, kadr i płac w układzie wieloletnim dotyczących gminy. Ponadto system będzie zawierał wybrane informacji ogólnokrajowe i dla porównania wybrane dane z UE. System może być stosowany we wszystkich typach gmin wiejskich i miejskich.

2. UZASADNIENIE WDROŻĘNIA SYSTEMU 

Aktualnie stosowne zgodnie z obowiązującymi przepisami Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) zawierają na ogół informacje o aktualnym budżecie. Brak jest informacji kadrowej i płacowej. Brak jest zupełnie pełnych wieloletnich informacji statystycznych w tych obszarach.  Tak więc uzupełnienie informacji gminy o wieloletnie statystyki finansowe, kadrowe i płacowe jest niezbędne dla prawidłowej oceny ich działania. Te informacje będą zawarte w systemie OBIP. System OBIP jest systemem interaktywnym pozwalającym na przesyłanie uwag i propozycji odnośnie zakresu danych i formy ich przedstawiania. Umożliwia również przekazywanie odpowiedzi co prowadzi do wzajemnego dialogu – stąd nazwa OBYWATELSKI.

W celu umożliwienia robienia zestawień i analiz zbiorczych gmin oraz dokonywania porównań, konieczne jest ujednolicenie systemu i jego wydawnictw. Ponadto zastosowanie jednolitego systemu obniży koszty jego projektowania, wdrożenia i eksploatacji.

3.   MENU SYSTEMU

  3.1  Wstępne informacje o celach działania i  zakresie informacji w systemie

  3.2  Statystyki wieloletnie krajowe i UE

  3.3  Statystyki wieloletnie gminy: BUDŻET, KADRY, PŁACE

  3.4  Ustawy, książki i artykuły dotyczące samorządów

  3.5  Instrukcja obsługi

  3.6  Blog

  3.7  Petycje

  3.8  Kontakt

Moduł 2 jest przeznaczony dla gminy eksploatującej system. Dane w tym module wprowadza każda gmina raz na rok. Pozostałe moduły są wspólne dla wszystkich użytkowników i są wprowadzane centralnie przez jednostkę projektującą i rozpowszechniającą system. System jest udostępniany bezpłatnie.

System w miarę wdrażania w gminach będzie rozwijany o kolejne poziomy integracji danych dla powiatów, województw i kraju. Ponadto system będzie wdrażany we wszystkich jednostkach administracji państwowej. Ministerstwach i urzędach centralnych i przedsiębiorstwach państwowych, tak by objąć nim wszystkie jednostki administracji państwowej i samorządowej.

 

 

 

 

SYSTEM OBIP – GMINA – WSTĘP

OBYWATELSKI BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OBIP – GMINA (3)

1. CEL SYSTEMU

Celem systemu jest dostarczenie radom i władzom gmin oraz jej mieszkańcom danych statystycznych w zakresie finansów, kadr i płac w układzie wieloletnim dotyczących gminy, oraz dodatkowo wybranych informacji ogólnokrajowych i dla porównania wybranych danych z UE. System może być stosowany we wszystkich typach gmin wiejskich i miejskich.

2. UZASADNIENIE WDROŻĘNIA SYSTEMU

Aktualnie stosowne godnie z obowiązującymi przepisami Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) zawierają na ogół informacje o aktualnym budżecie. Brak jest informacji kadrowej i płacowej. Brak jest zupełnie pełnych wieloletnich informacji statystycznych w tych obszarach.  Tak więc uzupełnienie informacji gminy o wieloletnie statystyki finansowe, kadrowe i płacowe jest niezbędne dla prawidłowej oceny działania gmin jest wprost niezbędne. Te informacje będą zawarte w systemie OBIP. System OBIP jest systemem interaktywnym pozwalającym na przesyłanie uwag i propozycji oraz przekazywanie odpowiedzi.

3. MENU SYSTEMU

  1. Wstępne informacje o celach działania i zakresie informacji w systemie
  2. Statystyki wieloletnie krajowe i UE
  3. Statystyki wieloletnie gminy: BUDŻET, KADRY, PŁACE
  4. Ustawy, książki i artykuły dotyczące samorządów
  5. Blog
  6. Petycje
  7. Kontakt

Moduł 2 jest przeznaczony dla gminy eksploatującej system. Dane w tym module wprowadza każda gmina raz na rok. Pozostałe moduły są wspólne dla wszystkich użytkowników i są wprowadzane centralnie przez jednostkę projektującą i rozpowszechniającą system. System jest udostępniany bezpłatnie.

MANIFEST DEMOKRATYCZNY

„MANIFEST DEMOKRATYCZNY”

JAK WPROWADZIĆ W POLSCE RZECZYWISTĄ DEMOKRACJĘ

Ułomna demokracja

Nasz ustrój przez ostatnie ćwierćwiecze formalne zwany DEMOKRACJĄ należy raczej nazwać PARTIOKRACJĄ czy AUTOKRACJĄ, w której zasadniczy wpływ na losy kraju miały często poglądy i decyzje jednego człowieka – szefa rządzącej partii. DEMOS był potrzebny jedynie do głosowania w czasie wyborów. Po wyborach, był już on partiom niepotrzebny i nie miał istotnego wpływu na losy kraju.

Występując w grudnia 2013 roku przed połączonymi komisjami sejmowymi Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Społecznych i Rodziny, powiedziałem między innymi: „Sama budowa dróg i autostrad nie wystarczy, by żyło się nam dobrze, bezpiecznie i sprawiedliwie a życie w kraju bezpiecznym i sprawiedliwym jest ciągle ogromną, niezaspokojoną potrzebą społeczną”(1). Niestety kilkudziesięciu posłów z wielu partii, nie zainteresowało się tym wystąpieniem i potrzebami społeczeństwa. Skutki ich postawy poznaliśmy dwa lata później. Nasz system, formalnej, jedynie proceduralnej demokracji, nie zdał społecznego egzaminu.

W chwili obecnej najważniejsza jest odpowiedź na pytanie CO ZROBIĆ by społeczeństwo miało wpływ na losy kraju, by wprowadzić rzeczywistą   demokrację? Odpowiedź jest prosta Konieczna jest rzetelna informacja społeczeństwa o stanie państwa oraz rzeczywista kontrola społeczna organów rządowych i samorządowych. To fundament  społeczeństwa obywatelskiego.

Obywatelski Biuletyn Informacji Statystycznej (OBIS)

W tym celu należy wdrożyć internetowy system OBIS we wszystkich gminach, jednostkach samorządowych oraz wszystkich jednostkach administracji państwowej i przedsiębiorstwach państwowych. W systemie tym znajdą się bieżące i wieloletnie podstawowe dane o budżecie, zatrudnieniu i płacach każdej jednostki. Ponadto dla celów informacyjnych i szkoleniowych w systemie OBIS znajdą się wieloletnie dane statystyczne dotyczące spraw gospodarczych (2) i społecznych dla całego kraju, oraz analogiczne dane z UE. Istniejące od 2001 roku Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) nie posiadają takich informacji i nie są systemami interaktywnymi pozwalającymi na wzajemną komunikację społeczeństwa z administracją. OBIS w odróżnieniu od BIP-ów będzie systemem interaktywnym i jednolitym dla wszystkich jednostek.

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Głównym, najważniejszym i najcenniejszym zasobem naszego państwa są ludzie! Nasze społeczeństwo. Od lat politycy marnują ten najcenniejszy kapitał. By to zmienić i umożliwić społeczeństwu udział w zarządzaniu krajem trzeba stworzyć łatwy dostęp do rzetelnej i kompletnej informacji o stanie państwa i jego instytucji oraz dostarczyć odpowiednie narzędzia kontroli. Takiego systemu obecnie brak. Tę lukę wypełni OBIS. Tylko w pełni świadome, dobrze poinformowane społeczeństwo może naprawić naszą demokrację i zbudować silne państwo.

Politycy, od lat, nie chcą zauważyć, że potrzeby i oczekiwania społeczeństwa zmieniły się w sposób zasadniczy. Dotyczy to szczególnie zasad i metod komunikacji społecznej i partycypacji społeczeństwa w zarządzaniu Państwem. Nie można, jak robią to dotąd politycy, „dopasować społeczeństwa” do metod rządzenia i komunikacji wymyślonych w XIX i XX wieku. Należy dopasować systemy informacji i komunikacji społecznej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa XXI wieku. Obecnie, w dobie internetu, możliwa jest poprawa stylu i metod rządzenia państwem oraz współpracy władz ze społeczeństwem, dzięki wprowadzeniu nowoczesnego systemu informacji OBIS. To będzie prawdziwa „ewolucyjna rewolucja” w sposobie funkcjonowania naszej demokracji.

Jeśli chcemy zbudować silne, demokratyczne państwo i społeczeństwo obywatelskie, musimy jako społeczeństwo współdziałać z rządem jako partnerzy, a nie jako sterowany przez polityków tłum. Wymaga to dobrej woli i kultury politycznej obu stron a o to teraz bardzo trudno. Musimy jednak patrzeć na to z właściwej perspektywy. Wprowadzenie OBIS powinno być ważnym punktem programów partii politycznych które popierają rzeczywisty system demokratyczny.

Nowe, proponowane formy relacji i komunikacji pomiędzy władzą a społeczeństwem stanowią Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Wprowadzają nową jakość w życie i funkcjonowanie naszego społeczeństwa a także państwa. Nadają społeczeństwu  realną podmiotowość a demokracji jej właściwy wymiar i sens. By to osiągnąć, trzeba po prostu działać.

Michał Ziębiński                                                                                       Warszawa, 30 września 2017 roku

Wystąpienie wygłoszone w Warszawie w ramach FESTIWALU NAUKI 2017

1) Patrz www.forum-z.cba.pl – Wstęp

2)  Patrz www.forum-z.cba.pl  – Statystyki poz. 7.

13.06.2013 – ATAK NA FORUM-Z NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ATAK NA FORUM-Z  NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

Dziś rano otrzymałem telefon z firmy home.pl SA, info@homecloud.pl z którą podpisałem umowę na korzystanie z serwera VPS,  że na skutek skargi dwóch osób wypowiadają mi umowę z dniem dzisiejszym i usuwają moje dane z serwera.

Od roku prowadzę portal Forum-Z. Portal ma na celu powołanie inicjatywy społecznej w celu radykalnej naprawy naszego wymiaru sprawiedliwości. W ciągu roku portal miał blisko sto tysięcy wejść, z pięćdziesięciu siedmiu krajów świata, a ponad pięć i pół tysiąca osób wpisało się na listę poparcia. Wśród nich jest ponad trzydziestu profesorów i  pięćdziesięciu prawników, w tym Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Wyjaśniam, że zgodnie z polskim i europejskim prawem wysyłana notka informacyjna nie jest „spamem” i nie może być traktowana jako spam. Zgodnie zawartą w niej z informacją jeśli ktoś nie chce otrzymywać takich maili wystarczy, że napisze słowo NIE i jego adres jest usuwany z listy mailingowej. Ponadto może w prosty sposób zablokować swoją skrzynkę przed dalszym otrzymywaniem takiej korespondencji. Tak więc nie chodzi tu o ochronę prywatności klientów, a o świadomą akcję jakichś osób, którym się ta działalność nie podoba.

 Pracownik firmy „home” po prostu uznaje, że moje maile są niezgodne z ich regulaminem i to wystarcza, by telefonicznie wypowiedzieć umowę najmu i usunąć dane z serwera następnego  dnia.

NAJWYRAŹNIEJ KTOŚ CHCE, BY TEN PORTAL NIE DZIAŁAŁ

 To nie jest pierwsza interwencja w sprawie tego portalu, gdyż dwa inne serwery zostały wcześniej zablokowane. Takie działania należy uznać za ograniczanie wolności słowa i wypowiedzi.

 

 Niniejszym zwracam się do Zarządu Firmy home.pl SA, aby ponownie rozpatrzyła i cofnęła tę decyzję, ponieważ łamie ona prawa obywatelskie.

 Ponadto proszę wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na naprawie Wymiaru Sprawiedliwości, by wysyłali maile w tej sprawie do Prezydenta, Premiera, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu oraz Zarządu firmy home.pl SA, by cofnąć te dyskryminujące decyzje.

 Liczę na Wasze poparcie i zdecydowaną reakcję w celu obrony wolności słowa.

Michał Ziębiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2012 – SĘDZIOWIE POCZULI SIĘ URAŻENI

 SĄD NA LEKCJI  – FAKTY

4 grudnia 2012 r. ukazał się na pierwszej stronie GW artykuł Aleksandry Pezdy „SĄD NA LEKCJI”. W podtytule, zdanie z podręcznika dla gimnazjum „Polskie sądy źle funkcjonują, w środowisku obowiązuje klanowa solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych”. A dalej „W 2002 roku tylko co piąty polak oceniał pracę sądów pozytywnie.”

Przedstawiciele środowiska zareagowali natychmiast i w proteście do MEN stwierdzili, że „Ten podręcznik nas obraża…”, a Profesor z PAN-u stwierdza „Podręcznik powinien być oparty nie na publicystyce a na faktach.” Czy Pan Profesor zna fakty?

W notce zamieszczonej poniżej, przeznaczonej do internetu, podaję jedenaście FAKTÓW opartych na statystykach i  badaniach naukowych. Potwierdzają one opinie autorów książki, Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary. Chwała im za to, że napisali PRAWDĘ o wymiarze sprawiedliwości. Bo młodych ludzi trzeba uczyć po prostu PRAWDY, a szacunek dla instytucji, zależy od ich rzeczywistego działania. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć! Poniżej notatka.

NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nasz Wymiar Sprawiedliwości jest ciężko chory. Mamy wadliwe prawo, niesprawnie działające sądy i prokuratury w których panuje korupcja i nepotyzm. Cały system jest źle zorganizowany, drogi, niewydajny, hamuje nasz rozwój gospodarczy i nie odpowiada potrzebom społeczeństwa.

Jeśli nie dziwi cię, że w 2010r. z 90 000 skarg – Resort Sprawiedliwości uznał tylko 3,8%.

Nie zaskakuje, że we Francji w 2008 r. było 9 sędziów/100 tys. ludności, a w Polsce 26, a jednak postępowania gospodarcze trwały w Polsce 850 dni, a we Francji 76.

Uważasz za zasadne, że Polski prokurator miał tylko 179 spraw/rok a Francuski 2 674.

Godzisz się by na tak funkcjonujące Sądownictwo, wydawać 1,82% budżetu Państwa, podczas gdy w Anglii, Danii i Irlandii wydają 0,2% budżetu.

Jeśli uważasz, że studenci Wydziału Prawa UW, którzy w/g badań z 1999 r. w 61%, w swej przyszłej pracy zawodowej akceptowali KORUPCJĘ, mogą być dziś dobrymi sędziami i prokuratorami? – NIE RÓB NIC!

Jeśli jednak uważasz, że Wymiar Sprawiedliwości wymaga „Generalnego Remontu”. Dołącz do nas. Wpisz się na listę poparcia.

„Jeżeli myślimy, że niczego nie możemy zmienić, to ZMIEŃMY MYŚLENIE”

 Wejdź na http://forum-z.cba.pl ”

Fakty te, są od dawna znane wszystkim zainteresowanym, również Stowarzyszeniu Iustitia.

By zmienić podręcznik, czego należałoby sobie życzyć, wpierw trzeba zmienić rzeczywistość naszego wymiaru sprawiedliwości, o którym jeden z jego przedstawicieli napisał, iż znajduje się od wielu lat w „permanentnej zapaści funkcjonalnej”.  By to zmienić konieczna jest presja społeczna na władze i urzędników, by wreszcie, zamiast jałowych sporów, podjęli
skuteczne działania w celu kompletnej, radykalnej przebudowy i odnowy tego systemu. Pisałem o tym również w liście do Premiera z 1 września tego roku.

 Michał Ziębiński